Darwins utgångspunkter

Darwin grundade sina teorier på följande fakta:

* Det finns en variation hos individerna. De ungar som föds av ett par föräldrar, är aldrig helt lika.

* Avkomman till de flesta arter mycket större än vad som skulle behövas för att arten skall kunna leva vidare. Alla djur som inte tar hand om sina ungar, lägger ett mycket stort antal ägg eller föder många ungar. De allra flesta äggen och ungarna kommer att ätas upp av andra djur. De dör i kampen för tillvaron.

  • Genom naturligt urval kommer mågnga individer att gallras bort. Fysiskt svaga individer kan t. ex. frysa ihjäl under stränga vintrar. Om det är ont om föda, kommer bara individer, som hittar de bästa jaktmarkerna att överleva.
  • De individer, som är bäst anpassade till miljön, kommer att överleva. Deras anlag går i arv till ungarna.
  • Evolutionen sker under lång tid.
     
    Darwin menade att det ständigt är en kamp för tillvaron och att det sker ett naturligt urval