Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Inledning

Namnet


Namn på orten kan många gånger ge värdefull information om ortens historia och bakgrund. Eskilstuna är sammansatt av två delar: Eskil och tuna. Den vanligaste tolkningen av namnet är att Eskil är till minne av den helige Eskil som var missionär och dödades vid en hednisk offerfest i Strängnäs. Den Helige Eskil var biskop och hade sin domkyrka i Tuna. Ordet Tuna ges oftast förklaringen "inhägnad går eller plats", och används ofta om platser som används som handelsplatser. Tun har förmodligen den ursprungliga betydelsen "gärde".

En alternativ tolkning av Eskilstuna är "de vid strömmen inhägnade gårdarna". Detta kan motiveras med att i det fornfranska Exol-dunum, det fornengelska Æskeldunm och det engelska Escley Brook har den första delen betydelsen "ett förbiflytande vatten". I det forniriska språket betyder uisce eller esc "vatten" eller "ström".

Den tidigast påträffade förekomsten av namnet är från år 1266, och platsen kallas då "Eskilstunum".

Inledning | Namnet Eskilstuna | Geografiskt läge | Berggrund och jordlager
Klimat och växtlighet | Förhistoria och vikingatid

 


 
Eskilstuna är också känt under namnet "Sméstan" eftersom att där växte fram en smidesindustri med världsrykte
på 16- och 1700-talet.