Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Inledning

Klimat och växtlighet


För 10 000 år sedan hade isen smält bort från Eskilstunaområden, och hela området befann sig under vatten. Under istiden hade marken pressats ner av det tjocka istäcket, men när nu isen hade smält bort började landet höja sig ur havet. När de första människorna kom till Eskilstuna trakten för 9 000 år sedan bestod området av stora och små öar som rest sig ur havet. Öarna var täckta med tall- och björkskogar. Med tiden blev klimatet ännu varmare, och skogarna bestod av ädellövträd, exempelvis ek, hassel, lönn och lind. För 5 000 år sedan började människorna odla vete och korn genom svedjebruk, och på så sätt inleddes av människan en omvandlig av landskapet. Med tiden blev klimatet kallare, vilket ledde till att granen blev allt vanligare. Lövskogar kräver ett ganska varmt klimat, emedan granen klarar sig i det klimat som vi nu har. Fortfarande finns mindre inslag av lövskog.  

Inledning | Namnet Eskilstuna | Geografiskt läge | Berggrund och jordlager
Klimat och växtlighet |
Förhistoria och vikingatid