Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Inledning

Förhistoria och vikingatid


De första människorna kom till Eskilstunatrakten för ca: 9 000 år sedan. Exakt när de första människorna bosatte sig där är svårt att veta, men med hjälp av arkeologiska fynd kan man göra en ungefärlig bedömning. De arkeologiska fynden kan vara skelett, boplatser, matrester eller pollenansamlingar vilkas ålder kan bestämmas med kol-14 metoden. De första människorna här var jägare, och det fanns gott om vilt i området, exempelvis uroxar och vildsvin. För ca: 5 000 år sedan kom jordbruket i liten skala till Eskilstunatrakten. Det var vete och korn som odlades genom svedjejordbruk, vilket innebär att man högg ner och brände skog, för att sedan odla ett par år i den näringsrika blandning och aska och jord som erhölls. Efter ett par år har all näring försvunnit ur svedjejorden, och man var då tvungen att flytta till en ny plats.

För ungefär 2 000 år sedan hände något radikalt inom jordbruket. Man hade lärt sig att tillverka järnredskap av den malm som fanns på sjöbottnarna. Med de nya verktygens hjälp kunde man bruka de mer näringsrika lerjordarna. Därmed var man ej längre beroende av svedjebruk, utan kunde bli fast bosatta.

Under bronsåldern nådde fortfarande en vik av Östersjön fram till det som nu är Eskilstuna. Till skillnad från idag var vattenlederna de mest betydelsefulla transportlederna. Skogstorp som ligger några kilometer från den plats där Eskilstuna nu befinner sig kom därför att bli ett naturligt centrum för sjötransporterna, och utvecklades till en viktig handelsplats. Här omlastades varor för vidare transport in i landet genom Hjälmaren. I och med att landhöjningen fortsatte försvann viken och blev till det som nu är Eskilstuna ån. I samband med detta flyttades handelsplatsen upp längs ån, till den plats som kom att kallas Tuna. Men på grund av fortsatt landhöjning minskade även Tuna i betydelse som handelsplats, och kom i början av medeltiden att ersättas av Torshälla vid Mälaren. En mängd olika fornlämningar i trakten vittnar om att de som bodde här har bedrivit handel långt österut, bland annat i arabländerna.

Inledning | Namnet Eskilstuna | Geografiskt läge | Berggrund och jordlager
Klimat och växtlighet | Förhistoria och vikingatid

 Runsten i Eskilstuna