Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Inledning

Berggrund och jordlager


Berggrunden i Eskilstunaområden består nästan uteslutande av urberg, och de äldsta delarna är ca: 2 miljarder år gamla. Gnejs och granit är de vanligaste bergarterna. På vissa håll i Eskilstuna trakten förekommer också kalksten, vilket genom åren har brutits och brännts i små ugnar för lokalt behov. Det finns också mindre förekomster av exempelvis svartmalm, men inte i sådan omfattning att någon gruvindustri har kunnat uppstå.

Det lösa jordlagret har fått sin form av istiden, då den kilometertjocka isen malde och pressade sönder berggrunden, vilket lett till avlagringar av lösa jordlager i olika formationer. En vanlig jordart som finns i Eskilstunatrakten är morän. Moränen bildades i slutet av senaste istiden, d.v.s. för 10 000 år sedan, och består av hårt packade stenar, grus, sand och lera som isen ryckt loss ur klipporna.

På en del ställen bildades under istiden s.k. ändmoräner. Dessa består av stora mängder moränjord som samlat sig i vallar vinkelrätt mot istäckets rörelseriktning. Ett igenkänningstecken för ändmoräner är att det ligger stora strängar av stenblock ute i naturen. Området kring Eskilstuna är ett av landets ändmoränrikaste.

I Eskilstunatrakten finns det också gott om s.k. rullstensåsar. Dessa bildades också under den senare delen av istiden, genom att block, senar grus och sand nöttes mot varandra och slipades runda då de följde med de stora mängder smältvatten som rann i tunnlar under isen. Åsarna var i gångna tider lämpliga som boplatser. Numera har de stor ekonomisk betydelse, som grus- och vattentäkter. Vatten som rinner genom ett tjockt lager sand renas, och uppnår samma kvalitet som källvatten. Eskilstuna som är känt för sitt goda och rena dricksvatten har idag sitt vattenverk vid grusåsen i Hyndevad. Där pumpas vatten upp på åsen. Vattnet får sedan rinna genom ett tjockt lager av sand, och renas därigenom.

Inledning | Namnet Eskilstuna | Geografiskt läge | Berggrund och jordlager
Klimat och växtlighet | Förhistoria och vikingatid