Buller

Toner är ljud med regelbundna svängningar medan buller är ljud med oregelbundna svängningar. Buller kan upplevas påfrestande för våra öron och ge upphov till hörselskador. Hur skadligt buller är beror på hur intensivt ljudet är, hur länge det pågår och hur känsliga hörselcellerna är. För att skydda öronen mot buller används hörselskydd. Vissa arbetsplatser har så hög bullernivå att hörselskydd är ett måste för att undvika hörselskador. Hörselskador kan vara väldigt olika. Man kan t ex få svårt att höra vissa frekvenser, vilket kan upplevas väldigt irriterande. Om hörselcellerna skadas allvarligt kan man förlora hörseln helt och hållet.