Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna | Eskilstuna Slott

Personal på slottet


Den högst uppsatte tjänstemannen på slottet var slottsfogden. Det var han som ansvarade för nycklarna, och det var han som verkställde kungens order. Till sin hjälp att sköta slottet hade slottsfogden en slottsskrivare, faktor, underfogde och vaktmästare. Dessa kunde i sin tur ha medhjälpare t.ex. hade faktorn en egen skrivare. Vidare fanns trädgårdsmästare, redsven, smed, bryggare och fyra fiskare, och dessa hade en eller flera drängar under sig. Trädgårdsmästaren hade exempelvis år 1554 sex trädgårdsdrängar under sig.

Av den kvinnliga delen av personalen hade fatburshustrun högst rang. Hon ansvarade för hushållet, och hade till sin hjälp fatburspigor, mjölkpiga, ladugårdspigor, kokerska och bakerskor.

Förutom detta fanns en mängd personer som enbart delvis eller tillfälligt arbetade på slottet. Bland dem märks skräddare, skomakare, vagnmakare, tunnbindare och andra hantverkare.

Vidare var allmogen i trakten tvungna att göra dagsverken på slottet, exempelvis i samband med skörden, eller då nya byggnader skulle uppföras. Allmogen användes också som arbetskraft då slottet skulle byggas.


Eskilstuna Slott | Personal på slottet | Kungsladugården | Slottet brinner