Skogen

Mer än 50% av Sveriges yta täcks av skog. Den vanligaste skogstypen i Sverige är den s.k. blåbärsgranskogen. Skogen är livsnödvändig för många olika växt- och djurarter som inte kan leva i andra ekosystem. Den delas in i olika skikt beroende på växtligheten.

1. Trädskiktet utgörs av träden.

2. Buskskiktet består av buskar.

3. Fältskiktet utgörs av kärlväxter med en högsta höjd på ca 0,5 meter. Exempel på kärlväxter är örter, gräs och ormbunkar.

4. Bottenskiktet är det nedersta skiktet och det består av bl.a.lavar, mossor och svampar.